TRANG CHỦ
Bo co t?ng h?p  

B? GIÁO D?C VÀ ?ÀO T?O
TR??NG ??I H?C KINH T? TP.HCM
-------§-------
C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc
S?:............../?HKT-TCHC

V/v Báo cáo th?c hi?n
Quy ch? dân ch? c? s?
TP. H? Ch Minh, ngày 07 tháng 4 n?m 2006

Kính g?i: V? T? ch?c cán b?
B? Giáo d?c và ?ào t?o

Th?c hi?n v?n b?n s? 2237/BGD&?T-TCCB ngày 24/3/2006 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c yêu c?u báo cáo th?c hi?n Quy ch? dân ch? c? s?, Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM ti?n hành ?ánh giá k?t qu? ??t ???c trong vi?c t? ch?c th?c hi?n qui ch? dân ch? ? tr??ng, ??ng th?i rút ra nh?ng kinh nghi?m sau th?i gian tri?n khai th?c hi?n.

I. TÌNH HÌNH TRI?N KHAI TH?C HI?N QUY CH? DÂN CH?

1. M?t s? ??c ?i?m v? vai trò và b? máy c?a nhà tr??ng

Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o quy ho?ch là m?t trong 14 tr??ng ??i h?c tr?ng ?i?m qu?c gia, là trung tâm ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c kinh tr??ng có uy tín trong n??c. Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM là m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành trong l?nh v?c kinh tr??ng, ???c giao nhi?m v? ?ào t?o nhân l?c, b?i d??ng nhân tài ph?c v? cho ti?n trình công nghi?p hóa và hi?n ??i hóa ??t n??c, trong xu th? h?i nh?p kinh tr??ng toàn c?u, ??c bi?t là ?ào t?o các chuyên gia kinh tr??ng ? khu v?c các t?nh, thành phía Nam. ??i ng? cán b?, gi?ng viên c?a Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM có trình ?? cao, ?a ngành, ???c ?ào t?o t? nhi?u tr??ng, vi?n trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

H? th?ng t? ch?c và b? máy c?a tr??ng hi?n nay g?m có: Ban Giám hi?u, các H?i ??ng t? v?n và các ?oàn th?, 10 khoa ?ào t?o (36 b? môn), 3 ban chuyên môn (6 b? môn), 2 khoa qu?n lý, 6 phòng ch?c n?ng, 7 ??n v? tham gia qu?n lý và ph?c v? ?ào t?o, 4 ??n v? nghiên c?u khoa h?c-thông tin kinh tr??ng và 8 ??n v? s?n xu?t-d?ch v?.

2. Quá trình tri?n khai th?c hi?n quy ch? dân ch?

Ban lãnh ??o tr??ng xây d?ng k? ho?ch tri?n khai và t? ch?c th?c hi?n dân ch? trong tr??ng. C? th?:

- Nhà tr??ng quy ??nh quy?n c?a cán b?, gi?ng viên, nhân viên ???c thông tin v? các ch? tr??ng c?a tr??ng, nh?ng v?n ?? liên quan tr?c ti?p ??n ??i s?ng và l?i ích c?a cán b?, gi?ng viên và nhân viên. Có ch? ?? và hình th?c báo cáo công khai tr??c t?p th? tr??ng v? các công vi?c c?a tr??ng nh?: ch? ?? thu và s? d?ng h?c phí; vi?c s? d?ng công qu?, tài s?n công; vi?c thu, chi tài chính; quy?t toán các công trình xây d?ng c? b?n; công tác khen th??ng, k? lu?t v.v...

- Tr??ng có quy ch? và các hình th?c ?? cán b?, gi?ng viên, nhân viên ???c bàn b?c, tham gia ý ki?n vào các ch? tr??ng và nhi?m v? công tác c?a tr??ng. K?t qu? ý ki?n ?óng góp ?ã ???c xem xét, cân nh?c ?? Hi?u tr??ng quy?t ??nh.

- Các n?m qua, thông qua các ?oàn th?, Ban Thanh tra nhân dân ?? ki?m tra giám sát ho?t ??ng c?a tr??ng, k?t qu? thanh tra, ki?m tra, giám sát ??u ???c lãnh ??o tr??ng ti?p thu nghiêm túc.

- Tr??ng xác ??nh rõ trách nhi?m và t? ch?c t?t vi?c ti?p sinh viên và ph? huynh, Ban Thanh tra ?ào t?o c?a tr??ng luôn s?n sàng gi?i quy?t m?i khi?u n?i, tr? l?i th?c m?c c?a sinh viên và ph? huynh trong su?t quá trình h?c t?p.

- Nhà tr??ng c?ng xác ??nh rõ trách nhi?m c?a lãnh ??o tr??ng, hàng n?m thông qua H?i ngh? ??i bi?u cán b? công ch?c, lãnh ??o tr??ng báo cáo công vi?c tr??c cán b?, gi?ng viên, nhân viên và t? ch?c ?? cán b?, gi?ng viên, nhân viên góp ý ki?n, ?ánh giá, ??ng th?i nghiêm túc ti?p thu nh?ng ý ki?n ?óng góp.

3. Vi?c t? ch?c tuyên truy?n, ph? bi?n quy ch? th?c hi?n dân ch? trong tr??ng

- Nhà tr??ng ?ã ph? bi?n ??n t?t c? các ??n v? trong tr??ng Ch? th? s? 30-CT/TW ngày 18/02/1998 c?a B? Chnh tr?, Ngh? ??nh s? 71/1998-N?-CP ngày 08/9/1998 c?a Chnh ph? và Quy?t ??nh s? 04/2000/Q?-BGD&?T ngày 01/3/2000 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o v? vi?c ban hành quy ch? th?c hi?n dân ch? trong ho?t ??ng c?a các tr??ng tr?c thu?c. ??ng th?i Hi?u tr??ng nhà tr??ng c?ng ?ã ban hành quy ch? th?c hi?n dân ch? trong ho?t ??ng c?a tr??ng.

- Các tr??ng ??n v? thu?c tr??ng ?ã t? ch?c tri?n khai n?i dung quy ch? th?c hi?n dân ch? ??n t?t c? cán b?, gi?ng viên, nhân viên trong ??n v? mình; t? ch?c th?c hi?n dân ch? t?i ??n v?; ??ng th?i tr??ng các ??n v? th??ng xuyên báo cáo cho lãnh ??o tr??ng bi?t vi?c tri?n khai, ti?n ?? th?c hi?n, c?ng nh? nh?ng khó kh?n, v??ng m?c trong quá trình th?c hi?n dân ch? t?i ??n v? ?? k?p th?i x? lý.

4. Vai trò và trách nhi?m c?a ??ng ?y, chính quy?n, các ?oàn th?

- Lãnh ??o tr??ng ?ã nh?n th?c rõ vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? trong tr??ng là g?n v?i xây d?ng h? th?ng chính tr? ? c? s?, c?ng nh? th?c hi?n có hi?u qu? nh?t nh?ng qui ??nh c?a Lu?t Giáo d?c theo ph??ng châm “Dân bi?t, dân bàn, dân làm, dân ki?m tra” trong các ho?t ??ng c?a tr??ng thông qua các hình th?c dân ch?, ??m b?o cho cán b?, gi?ng viên, nhân viên ???c quy?n giám sát, ki?m tra, ?óng góp ý ki?n, tham gia vào m?c tiêu xây d?ng và phát tri?n tr??ng.

- ??ng th?i, vi?c th?c hi?n dân ch? trong tr??ng c?ng nh?m ?? phát huy quy?n làm ch? và huy ??ng titr??ngm n?ng trí tu? c?a cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên c?a tr??ng, góp ph?n xây d?ng n? n?p, tr?t t? k? c??ng, ng?n ch?n các hi?n t??ng tiêu c?c, t? n?n xã h?i, hoàn thành t?t nhi?m v? giáo d?c ?ào t?o ???c ??ng và Nhà n??c giao phó.

- Vi?c th?c hi?n dân ch? trong tr??ng ?ã th? hi?n s? lãnh ??o c?a ??ng ?y theo nguyên t?c t?p trung dân ch?, th?c hi?n trách nhi?m c?a Hi?u tr??ng và phát huy vai trò c?a các t? ch?c, ?oàn th? trong tr??ng.

- ??ng ?y và ??ng viên luôn g??ng m?u, ?i ??u trong vi?c th?c hi?n dân ch? trong tr??ng, nghiêm túc trong vi?c t? phê bình và phê bình. ??ng u? luôn ch? ??o các chi b? tr?c thu?c th?c hi?n các quy ??nh phát huy quy?n làm ch? c?a nhân dân, nâng cao ch?t l??ng t? ch?c, ??i m?i ph??ng th?c và ho?t ??ng c?a chi b?. Th?c hi?n dân ch? trong qui ho?ch, b? trí cán b?, trong sinh ho?t ??ng, l?ng nghe các ý ki?n ?óng góp c?a qu?n chúng v? xây d?ng t? ch?c ??ng, góp ý cho cán b?, ??ng viên.

- Hi?u tr??ng nhà tr??ng ch?u trách nhi?m qu?n lý toàn b? các ho?t ??ng c?a tr??ng, c? th? hoá các quy ch?, quy ??nh và th??ng xuyên ki?m tra, ?ôn ??c vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? trong tr??ng. Lãnh ??o tr??ng ?ã g?n vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? v?i pháp l?nh CBCC, pháp l?nh ch?ng tham nh?ng, th?c hành ti?t ki?m, c?i cách hành chính, công khai dân ch? trong th?c hi?n các ch? tr??ng ? tr??ng. Lãnh ??o tr??ng luôn l?y ý ki?n c?a cán b?, gi?ng viên, nhân viên v? các ch??ng trình, d? án l?n c?a tr??ng.

- Các t? ch?c, ?oàn th? tham gia ?óng góp ý ki?n cho các ho?t ??ng c?a tr??ng; phát huy vai trò làm ch? c?a cán b?, gi?ng viên, nhân viên; t?o môi tr??ng h?c t?p trong sáng, lành m?nh cho sinh viên.

II. ?ÁNH GIÁ K?T QU? TH?C HI?N QUY CH? DÂN CH?

Vi?c xây d?ng và th?c hi?n quy ch? dân ch? t?i Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM ?ã ??t ???c nhi?u k?t qu? kh? quan. Ban lãnh ??o tr??ng ?ã nhanh chóng tri?n khai và th?c hi?n t?t nh?ng n?i dung mà tr??ng ?ã ?? ra trong vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? trong ho?t ??ng c?a nhà tr??ng. C? th? lãnh ??o tr??ng và t?p th? cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên trong tr??ng, ?ã th?c hi?n t?t các n?i dung ch? y?u sau:

- Lãnh ??o tr??ng ?ã l?ng nghe và ti?p thu nh?ng ý ki?n c?a cá nhân, t? ch?c, ?oàn th? trong tr??ng, có các bi?n pháp gi?i quy?t ?úng theo ch? ??, chính sách hi?n hành c?a Nhà n??c và phù h?p v?i th?m quy?n ???c giao.

- Th?c hi?n ch? ?? h?i h?p theo ?úng ??nh k?, g?m h?p giao ban, h?p các h?i ??ng t? v?n (H?i ??ng ?ào t?o, khoa h?c, thi ?ua khen th??ng-k? lu?t, tuy?n d?ng, l??ng...), ??ng th?i ph?i h?p v?i Công ?oàn tr??ng t? ch?c h?i ngh? ??i bi?u cán b?, công ch?c hàng n?m.

- Th?c hi?n ch? ?? công khai tài chính theo qui ??nh c?a Nhà n??c; công khai các quy?n l?i, ch? ??, chính sách và vi?c ?ánh giá ??nh k? ??i v?i cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên.

- Công khai nh?ng quy ??nh v? s? d?ng tài s?n, xây d?ng c? s? v?t ch?t, các d? án ??t ?ai, công tác tuy?n d?ng, thi nâng ng?ch công ch?c, nâng b?c l??ng, thuyên chuy?n, ?i?u ??ng, khen th??ng k? lu?t, ?? b?t và các ch? ?? chính sách khác.

- Công khai các kho?n thu h?c phí, vi?c s? d?ng kinh phí và ch?p hành ch? ?? thu, chi, quy?t toán theo quy ??nh hi?n hành. Hàng n?m tr??ng thành l?p Ban Ki?m tra tài chính k? toán n?i b? ?? ki?m toán ho?t ??ng tài chính c?a các ??n v? tr?c thu?c, sau ?ó t?ng h?p và báo cáo tr??c h?i ngh? ??i bi?u cán b?, công ch?c.

- Th?c hi?n vi?c l?y ý ki?n ?óng góp xây d?ng c?a các cá nhân và các t? ch?c, ?oàn th? trong tr??ng v? các v?n ??: k? ho?ch phát tri?n, quy mô ?ào t?o, công tác tuy?n sinh, gi?ng d?y, nghiên c?u khoa h?c; quy trình qu?n lý ?ào t?o; k? ho?ch xây d?ng c? s? v?t ch?t; các ho?t ??ng s?n xu?t, d?ch v?; vi?c xây d?ng n?i quy, quy ch? n?i b? trong tr??ng v.v...

- Th?c hi?n nghiêm túc nguyên t?c t?p trung dân ch? trong qu?n lý tr??ng. Ph?i h?p ch?t ch? v?i các t? ch?c, ?oàn th?, các cá nhân trong tr??ng, phát huy dân ch? trong t? ch?c ho?t ??ng c?a nhà tr??ng.

- T?p th? cán b?, gi?ng viên, nhân viên trong tr??ng ?ã tích c?c tham gia ?óng góp ý ki?n cho toàn b? các ho?t ??ng c?a tr??ng. Kiên quy?t ??u tranh ch?ng nh?ng hi?n t??ng bè phái, m?t ?oàn k?t và nh?ng ho?t ??ng khác vi ph?m dân ch?, k? c??ng trong tr??ng. ??ng th?i, th?c hi?n ?úng nh?ng qui ??nh c?a Pháp l?nh cán b? công ch?c, Pháp l?nh ch?ng tham nh?ng, Pháp l?nh th?c hành ti?t ki?m; gi? gìn ph?m ch?t, uy tín, danh d? c?a nhà giáo, cán b?, công ch?c; tôn tr?ng ??ng nghi?p và sinh viên; b?o v? uy tín c?a nhà tr??ng.

III. ?ÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI H?C KINH NGHI?M

Nhìn chung, Tr??ng ??i h?c Kinh T? TP.HCM ?ã không ng?ng phát huy quy?n làm ch? c?a cán b?, gi?ng viên và nhân viên trong tr??ng; công khai, dân ch? trong th?c hi?n ch? ??, chính sách; b?o ??m l?i ích c?a ng??i lao ??ng; ??ng viên khen th??ng và x? lý k? lu?t k?p th?i; t?ng c??ng vai trò qu?n lý c?a lãnh ??o tr??ng; ??m b?o k? c??ng trong tr??ng; ??y m?nh phong trào thi ?ua, thúc ??y hoàn thành nhi?m v? chính tr? c?a nhà tr??ng.

Nh?ng n?i dung c?a quy ch? dân ch? ?ã ?i vào n? n?p, t?o chuy?n bi?t t?t trong ??i ng? cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên trong tr??ng, c?ng nh? trong h? th?ng chính tr? c?a tr??ng. Qua ?ó, có th? rút ra nh?ng bài h?c kinh nghi?m sau:

- Quan ?i?m, t? t??ng ?úng ??n và công tác ch? ??o k?p th?i c?a ??ng ?y-Ban Giám hi?u nhà tr??ng trong quá trình t? ch?c th?c hi?n quy ch? dân ch? ?ã phát huy quy?n làm ch? và huy ??ng titr??ngm n?ng trí tu? c?a ??i ng? cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên c?a tr??ng.

- ??ng ?y và ??ng viên ph?i luôn g??ng m?u, ?i ??u trong vi?c th?c hi?n dân ch? trong tr??ng, nghiêm túc trong vi?c t? phê bình và phê bình. ??ng th?i xác ??nh rõ ???c vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? ph?i g?n litr??ngn v?i vi?c xây d?ng h? th?ng chính tr? ? c? s?.

- G?n k?t vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch? v?i pháp l?nh CBCC, pháp l?nh ch?ng tham nh?ng, th?c hành ti?t ki?m, c?i cách hành chính, công khai dân ch? trong th?c hi?n các ch? tr??ng ? tr??ng.

- M?t trong nh?ng hình th?c phát huy tính dân ch? trong tr??ng và g?n litr??ngn v?i vi?c xây d?ng h? th?ng chính tr? là vi?c công khai hoá các ho?t ??ng trong tr??ng, ??c bi?t là công khai v? tài chính.

- Công tác t? ch?c th?c hi?n quy ch? dân ch? ph?i ??ng b?, r?ng kh?p và th??ng xuyên, ?ã t?o ra nh?ng mô hình, hình th?c sinh ho?t m?i, thi?t th?c nh?m nâng cao ý th?c c?a cán b?, gi?ng viên, nhân viên và sinh viên trong vi?c th?c hi?n quy ch? dân ch?.

Trên ?ây là báo cáo theo yêu c?u v?n b?n s? 2237/BGD&?T-TCCB ngày 24/3/2006 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, nhà tr??ng xin báo cáo V? T? ch?c cán b? - B? Giáo d?c và ?ào t?o. Báo cáo k?t qu? th?c hi?n n?m 2005 (theo m?u g?i kèm).

Trân tr?ng.

N?i nh?n:
- Nh? trên;
- Hi?u tr??ng (?? báo cáo);
- L?u: VT,TCCB.
KT.HI?U TR??NG
PHÓ HI?U TR??NG 
 

 
  Nguy?n Qu?c T?
Thông tin liên quan:
Bo co nhanh vi?c ki?m tra v?n b?ng ch?ng ch?.
Bo co k?t qu? ho?t ??ng thanh tra ?o t?o.
Bo co cng tc HSSV giai ?o?n 2002-2005.
Bản quyền thuộc về Phòng Tổ Chức-Hành Chính Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
Mọi góp ý xin vui lòng gởi về tchc@ueh.edu.vn