TRANG CHỦ
Giới thiệu
Cơ cấu - Nhân sự
Tổ chức bộ máy
Công tác cán bộ
Tuyển dụng
Đào tạo, bồi dưỡng
Chức danh -Danh hiệu
Thi đua - Khen thưởng
Chế độ chính sách
Hành chính - Tổng hợp
Văn bản ban hành
Hoạt động khác
Văn bản pháp quy
Tiện ích
Thắc mắc - Giải đáp
Báo cáo tổng hợp  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-------§-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:............../ĐHKT-TCHC

V/v Báo cáo thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện văn bản số 2237/BGD&ĐT-TCCB ngày 24/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM tiến hành đánh giá kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện qui chế dân chủ ở trường, đồng thời rút ra những kinh nghiệm sau thời gian triển khai thực hiện.

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Một số đặc điểm về vai trò và bộ máy của nhà trường

Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy hoạch là một trong 14 trường đại học trọng điểm quốc gia, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh trương có uy tín trong nước. Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM là một trường đại học đa ngành trong lĩnh vực kinh trương, được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh trương toàn cầu, đặc biệt là đào tạo các chuyên gia kinh trương ở khu vực các tỉnh, thành phía Nam. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM có trình độ cao, đa ngành, được đào tạo từ nhiều trường, viện trong nước và các nước trên thế giới.

Hệ thống tổ chức và bộ máy của trường hiện nay gồm có: Ban Giám hiệu, các Hội đồng tư vấn và các Đoàn thể, 10 khoa đào tạo (36 bộ môn), 3 ban chuyên môn (6 bộ môn), 2 khoa quản lý, 6 phòng chức năng, 7 đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo, 4 đơn vị nghiên cứu khoa học-thông tin kinh trương và 8 đơn vị sản xuất-dịch vụ.

2. Quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ

Ban lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện dân chủ trong trường. Cụ thể:

- Nhà trường quy định quyền của cán bộ, giảng viên, nhân viên được thông tin về các chủ trương của trường, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đỏi sống và lợi ích của cán bộ, giảng viên và nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể trường về các công việc của trường như: chế độ thu và sử dụng học phí; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v...

- Trường có quy chế và các hình thức để cán bộ, giảng viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.

- Các năm qua, thông qua các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân để kiểm tra giám sát hoạt động của trường, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được lãnh đạo trường tiếp thu nghiêm túc.

- Trường xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp sinh viên và phụ huynh, Ban Thanh tra đào tạo của trường luôn sẵn sàng giải quyết mỏi khiếu nại, trả lỏi thắc mắc của sinh viên và phụ huynh trong suốt quá trình học tập.

- Nhà trường cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường, hàng năm thông qua Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, lãnh đạo trường báo cáo công việc trước cán bộ, giảng viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giảng viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp.

3. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế thực hiện dân chủ trong trường

- Nhà trường đã phổ biến đến tất cả các đơn vị trong trường Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các trường trực thuộc. Đồng thời Hiệu trưởng nhà trường cũng đã ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường.

- Các trưởng đơn vị thuộc trường đã tổ chức triển khai nội dung quy chế thực hiện dân chủ đến tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình; tổ chức thực hiện dân chủ tại đơn vị; đồng thời trưởng các đơn vị thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị để kịp thời xử lý.

4. Vai trò và trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể

- Lãnh đạo trường đã nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường là gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng như thực hiện có hiệu quả nhất những qui định của Luật Giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển trường.

- Đồng thời, việc thực hiện dân chủ trong trường cũng nhằm để phát huy quyền làm chủ và huy động titrươngm năng trí tuệ của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo được Đảng và Nhà nước giao phó.

- Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.

- Đảng ủy và đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Đảng uỷ luôn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện các quy định phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của chi bộ. Thực hiện dân chủ trong qui hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, đảng viên.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường. Lãnh đạo trường đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với pháp lệnh CBCC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong thực hiện các chủ trương ở trường. Lãnh đạo trường luôn lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên về các chương trình, dự án lớn của trường.

- Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giảng viên, nhân viên; tạo môi trường học tập trong sáng, lành mạnh cho sinh viên.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ban lãnh đạo trường đã nhanh chóng triển khai và thực hiện tốt những nội dung mà trường đã đề ra trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Cụ thể lãnh đạo trường và tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường, đã thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

- Lãnh đạo trường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường, có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao.

- Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, gồm họp giao ban, họp các hội đồng tư vấn (Hội đồng đào tạo, khoa học, thi đua khen thưởng-kỷ luật, tuyển dụng, lương...), đồng thời phối hợp với Công đoàn trường tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức hàng năm.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo qui định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

- Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, các dự án đất đai, công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác.

- Công khai các khoản thu học phí, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành. Hàng năm trường thành lập Ban Kiểm tra tài chính kế toán nội bộ để kiểm toán hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc, sau đó tổng hợp và báo cáo trước hội nghị đại biểu cán bộ, công chức.

- Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân và các tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề: kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo, công tác tuyển sinh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; quy trình quản lý đào tạo; kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất; các hoạt động sản xuất, dịch vụ; việc xây dựng nội quy, quy chế nội bộ trong trường v.v...

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho toàn bộ các hoạt động của trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương trong trường. Đồng thời, thực hiện đúng những qui định của Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và sinh viên; bảo vệ uy tín của nhà trường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Nhìn chung, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biết tốt trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường, cũng như trong hệ thống chính trị của trường. Qua đó, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

- Quan điểm, tư tưởng đúng đắn và công tác chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy-Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đã phát huy quyền làm chủ và huy động titrươngm năng trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

- Đảng ủy và đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Đồng thời xác định rõ được việc thực hiện quy chế dân chủ phải gắn litrươngn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Gắn kết việc thực hiện quy chế dân chủ với pháp lệnh CBCC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong thực hiện các chủ trương ở trường.

- Một trong những hình thức phát huy tính dân chủ trong trường và gắn litrươngn với việc xây dựng hệ thống chính trị là việc công khai hoá các hoạt động trong trường, đặc biệt là công khai về tài chính.

- Công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ phải đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên, đã tạo ra những mô hình, hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Trên đây là báo cáo theo yêu cầu văn bản số 2237/BGD&ĐT-TCCB ngày 24/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xin báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2005 (theo mẫu gửi kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT,TCCB.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 
  Nguyễn Quốc Tế
Thông tin liên quan:
Báo cáo nhanh việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ.
Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra đào tạo.
Báo cáo công tác HSSV giai đoạn 2002-2005.
Bản quyền thuộc về Phòng Tổ Chức-Hành Chính Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
Mọi góp ý xin vui lòng gởi về tchc@ueh.edu.vn